Τίτλος Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης
Φορέας Υλοποίησης ΛΑΝΑΣΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε
Προϋπολογισμός 12.456,25
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση Τ.Π.Ε Hotel Princess Lanassa
Στόχοι Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των Τ.Π.Ε.
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα.
Αποτελέσματα Ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. για την λειτουργία της επιχείρησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.